Künt Kapalı Glob Travması Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirmesi


Taner KAR, Yıldıray YILDIRIM, Tuncay TOPAL, Sercan KORAY SAĞDIÇ, Kadir ÇOLAKOĞLU, Melih Hamdi ÜNAL

ÖZET

Amaç: Künt-kapalı glob travmalarında etyolojik, demografik ve klinik özelliklerin incelenmesi.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2008 ile 2014 yılları arasında kliniğimize künt kapalı glob travması nedeniyle başvuran 54 hastanın 56 gözü dahil edildi. Tüm hastalara ayrıntılı oftalmolojik muayene yapıldı. Hastaların yaş ve cinsiyeti, travma nedeni, başlangıç ve son görme keskinlikleri ile ön ve arka segment komplikasyonları değerlendirildi.
Bulgular: Olguların 46’sı (%85,18) erkek, 8’i (%14,81) kadındı ve ortalama yaş 24,92±11,31 (12-75) yıl olarak saptandı. Göz yaralanmalarının en sık nedenleri sırasıyla oyun-spor (%30,35), bahçe-tarım (%23,21) ve iş (%17,85) kazalarıydı. Künt travmaya neden olan en sık etken taş (%16,66) idi. Hifema ve Berlin ödemi en sık ön ve arka segment komplikasyonlarıydı (sırasıyla %35,18 ve %27,77). Otuzyedi olguya (%68,51) medikal, 17 olguya (%31,48) cerrahi tedavi uygulandı. Tedavi sonrası görme keskinliğinde istatistiksel olarak anlamlı artış sağlandı (p=0,02).
Sonuç: Göz travmaları kalıcı görme kaybının sık ve önlenebilir sebeplerinden birisidir. Kapalı glob yaralanmalarında oyun-spor, tarım, iş ve trafik kazaları en önemli nedenlerdir. Eğitim, dikkat ve uygun önleyici tedbirler bu kazaları azaltmaya yardım edecektir.
Anahtar Kelimeler: Kapalı-glob, Travma, Künt, Epidemiyoloji

Epidemiology of Blunt Closed Globe Trauma

ABSTRACT

Objective: To evaluate etiological, demographic and clinical characteristics of blunt closed globe trauma.
Material and Method: 56 eyes of 54 patients who were admitted to our clinic between 2008 and 2014, with blunt closed globe trauma were included. All subjects underwent a complete ophthalmological examination. Age and gender of patients, cause of injury, initial and final visual acuities and anterior and posterior segment complications were analyzed.
Results: Forty six cases (85.18%) were male and 8 (14.81%) were female, with a mean age of 24.92±11.31 (range: 12-75) years. The most frequent causes of eye injuries were related to game-sport (30.35%), farm-garden (23.21%) and work (17.85%) accidents. Stone (16,66%) was the most common agent of blunt ocular trauma. Hyphema and Berlin’s edema were the most common anterior and posterior segment complications ( 35.18% and 27.77%, respectively). Medical treatment was performed in 37 (68.51%) patients and surgical treatment was performed in 17 (31.48%) patients. The increase in visual acuity after treatment was statistically significant. (p=0.02).
Conclusion: Ocular trauma is one of the most common reason of the preventable and permanent visual loss. Game-sport, farm, work and traffic accidents are the leading causes of closed globe trauma. Education, attention and appropriate preventive measures would help in reducing these accidents.
Keywords: Closed-globe, Trauma, Blunt, EpidemiologyGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Rolex Replica Watches Rolex Replica www.megaroelx.com swiss replica watches www.topwatchesmall.com

Mebas Medikal Bas?n Yay?n Ltd. ?ti. ? 2006 Her Hakk? Sakl?d?r. Design by YakamozDizayn

Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Breitling Bentley Replica