Prof.Dr. Sait EĞRİLMEZ

Özet

Gözyaşı Filmi ve Oküler Yüzey (Tearfilm and Ocular Surface) Çalışma Grubu’nun Kuru Göz Çalışma (Dry Eye Workshop) 2017 yılı raporu, tanısal yöntembilim açısından 2007 yılındaki gibi en geniş kapsamlı rapor bölümlerinden biridir. Raporun ilk yarısı, ileride yapılabilecek epidemiyolojik çalışmalar için çalışmacılara çok ciddi yöntemsel seçim ve çalışma planı bilgisi vermektedir. Tanısal yöntembilim alt komitesi, bu raporda öncelikle tanı ve takipte kullanılması gereken test yöntemlerini, ardından kuru göz tanımını ve alt tanı gruplarının belirlenmesini belirleyen en uygun yöntemleri araştırmışlardır. Testlerin klinik pratikte uygulanabilirliklerini kolaylaştıran ve uygulanma sıralarının tespitini üçüncü, kuru göz ayırıcı tanısını ve eşlik eden hastalıkların tanınmasını da dördüncü hedef olarak belirleyen alt çalışma grubu bu kez daha net klinik öneriler ortaya koymuşlardır. Tanısal testlerden önce, kuru gözü taklit eden durumların ayırt edildiği triyaj soruları, tıbbi öykü basamağının standartlaştılması adına önemli bir adımdır. Semptom taraması yine göz hekimine ihtiyaç duyulmaksızın hastanın kendi başına veya göz hekimi olmayan sağlık çalışanı yardımıyla yapılabilecek iki anket ile sunulmuş: Kuru Göz Anketi (Dry Eye Questionaire-5; DEQ-5) ve Oküler Yüzey Hastalıkları İndeksi (Ocular Surface Diseases Index; OSDI). Tanı testleri, gözyaşı filmi kırılma zamanı (tercihen noninvazif olanı); ozmolarite ölçümü ve göz yüzeyi boyanması (flöresein ve lizamin yeşili ile kombine) ile başlatılmakta, bu testlerden en az bir belirtecin pozitifliği aranmaktadır. Meibomian bez fonksiyon bozukluğu veya aköz eksikliğine ait alt grup spektrumundaki yer tayini için daha incelikli tanı araçları ve evrelemeleri derginin ücretsiz erişim verdiği genel ağ sitesinde videolarla örneklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuru göz hastalığı, Tanısal yöntembilim, Gözyaşı homeostazis belirteçleri

DEWS II Diagnostic Methodology Report: At a Glance

Abstract

As in the 2007 report, the Tear Film and Ocular Surface Society’s 2017 Dry Eye Workshop report is one of the most comprehensive report sections in terms of diagnostic methodology. The first half of the report provides extensive information regarding methodology selection and study planning to guide future epidemiological studies. The Diagnostic Methodology Subcommittee first investigated which test methods should be used for diagnosis and monitoring, followed by the most appropriate methods for defining dry eye and identifying its sub-classifications. Its third objective was to facilitate the applicability of the tests in clinical practice and determine their order and the fourth goal was determining the differential diagnosis of dry eye and comorbid diseases. In pursuing these aims, the subcommittee has made clearer clinical recommendations in this report. Prior to diagnostic tests, triage questions to distinguish conditions that mimic dry eye are an important step in standardizing the process of obtaining medical history. The report recommends two surveys for symptom screening that can be applied by the patient or non-ophthalmologist health personnel without an ophthalmologist present: the Dry Eye Questionnaire 5 (DEQ-5) and Ocular Surface Diseases Index (OSDI). Diagnostic tests are initiated with tear film breakup time (preferably noninvasive), osmolarity measurement, and ocular surface staining (with combined fluorescein and lissamine green), with at least one positive result needed for diagnosis. More advanced tests for sub-classification on the spectrum between meibomian gland dysfunction and aqueous deficiency and grading guidelines are freely accessible on the TFOS website with video examples.
Keywords: Dry eye disease, Diagnostic methodology, Tearfilm homeostasis markers

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Eğrilmez S. DEWS II Raporu Tanısal Yöntembilim Raporuna İlk Bakış. MN Oftalmoloji 2018;25(Suppl 1):1-5Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn