Akut Pankreatit Tanısıyla Yatan Hastaların Analizi

Doç.Dr. Gülbin AYGENCEL*, Doç.Dr. Tarkan KARAKAN**, Yrd.Doç.Dr. Melda Aybar TÜRKOĞLU*

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Özet

Amaç: Dahiliye servisimize yatan akut pankreatitli (AP) hastaların klinik özelliklerini, tanısal yaklaşımlarını ve klinik sonuçlarını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Nisan 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında servisimize yatan ≥18 yaş AP’li hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya AP tanısı alan 86 hasta dahil edilmiştir. Hastaların %50’si erkektir ve yaş ortalaması 56.33±17.44’dür. Başvuruda karın ağrısı en sık görülen şikâyettir. Hastaların %67,4’de AP biliyer nedenlere bağlıdır. On hasta (%11,6) takip sırasında yoğun bakım ünitesine (YBÜ) devir edilmiştir. Bu hastalardan 5’i ölmüştür. AP’li hastalar sağ kalan-ölen, YBÜ’ne devir olan ve olmayan, APACHE 2 skoru ≥8 olan ve <8 olan, biliyer veya biliyer dışı sebeplere bağlı pankreatit gelişen hastalar olarak gruplandırılmış ve karşılaştırılmıştır. APACHE 2, Ranson, Glasgow ve BT ağırlık skorlarının hastaların prognozuyla ilişkili olduğu; bu skorlar arttıkça hastalarda daha sık komplikasyon geliştiği, YBÜ’ne daha sık devir edildiği ve daha mortal seyrettiği görülmüştür. Yine yatışta ve takipte CRP, beyaz küre sayısı, LDH, glukoz, BUN ve kreatinin, kalsiyum ve albumin değerlerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: AP olgularının birçoğu kendini sınırlar ve hafif seyirlidir; fakat şiddetli seyreden olgular için mortalite oranı yüksektir. Tedavi ve prognoz AP’in şiddetine bağlıdır. Ranson kriterleri, APACHE 2 ve Glasgow skorları ile BT ağırlık skoru ve bazı laboratuvar verileri günümüzde klinik şiddeti ve prognozu öngörmek için kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Skorlar, Prognoz, Mortalite

Analysis of Inpatients with Diagnosis of Acute Pancreatitis

Summary

Aim: The objective of this study is to examine clinical characteristics, diagnostic approaches and clinical results of patients with acute pancreatitis (AP) in our internal medicine unit.
Material and Method: This retrospective study analyzes records of patients (≥18 year-old) with AP treated in our unit between April 2008 and April 2009.
Results: 86 patients with AP were included in the study; their average age was 56.33±17.44 years. Fifty percent of the patients were male. The most common complaint of patient on admission was abdominal pain. AP was found to be related to biliary reasons in 67.4% of the patients. Ten patients (11.6%) were transferred to intensive care unit (ICU) during their follow-up period. Five of these patients died. Patients were groupped as living or died, transferred to ICU or not transferred to ICU, APACHE 2 score ≥8 or APACHE 2 score <8, biliary or non-biliary. APACHE 2, Ranson, Glasgow and BT severity scores were closely related to the prognosis; increasing scores correlated with the frequency of complications, the number of patients transferred to ICU and mortality rate. It was also determined that CRP, white blood cell count, LDH, glucose, BUN and creatinin, calcium and albumin levels were found significant during patients’ admission and their follow-up.
Conclusions: The most of acute pancreatitis resolve spontaneously, which have mild characteristics. However, mortality is high in patients with severe pancreatitis. Treatment and prognosis depend on the severity of AP. Ranson criteria, APACHE 2 and Glasgow scores, BT severity scores and some laboratory data are actually being used in order to predict clinical severity and prognosis.
Key Words: Acute pancreatitis, Scores, Prognosis, MortalityGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn