Sol Ventrikül Genişliği ve Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Kardiyotorasik Oranın Değeri

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif DÜZENLİ*, Uzm.Dr. Turgut KARABAĞ**, Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÖKMEN***, Yrd.Doç.Dr. Ahmet SOYLU*, Uzm.Dr. Nazif AYGÜL*, Yrd.Doç.Dr. Dilek EMLİK****, Uzm.Dr. Alpay ARIBAŞ*****, Prof.Dr. Kurtuluş ÖZDEMİR**

*Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya
** Selçuklu Belediye Hastanesi, Konya
*** Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
**** Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
***** Numune Hastanesi, Konya

Özet

Amaç: Telekardiyografiden hesaplanan kardiyotorasik oran (KTO) kalp genişliğinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma KTO ile ekokardiyografiden elde edilen sol ventrikül (SV) çapları ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya farklı kardiyak şikayetlerle kardiyoloji polikliniğine başvuran 159 hasta alındı. Hastaların telekardiyografileri çekildi ve KTO hesaplandı. Ekokardiyografi ile sistol ve diyastol sonunda sol ventrikül sistolik ve diyastolik çapları (SVSÇ, SVDÇ) ölçüldü ve SV EF modifiye Simpson’s kuralına göre hesaplandı.
Bulgular: KTO ile ekokardiyografi parametrelerden SVDÇ ile orta derecede korelasyon tespit edilirken, SVSÇ ve SVEF arasında zayıf korelasyon tespit edildi (r=0.48, p<0.0001; r=0.31, p<0.005, r=-29, p=0.01 sırasıyla). Çoklu lineer regresyon analizinde sadece SVDÇ ile KTO arasında bağımsız ilişki bulundu (β=0.57, p<0.005). KTO’nın sol ventrikül genişlemesini göstermesi açısından; duyarlılığı % 94, özgüllüğü % 40, negatif öngörü değeri % 93, pozitif öngörü değeri % 44 iken; sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğunu göstermesi yönünden duyarlılığı %82, özgüllüğü %35, negatif öngörü değeri %70, pozitif öngörü değeri %52 bulundu.
Sonuç: Kolay ulaşılabilen ucuz ve pratik olan telekardiyografi, genel hasta populasyonunda SV büyüklüğünün belirlenmesinde tarama testi olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kardiyotorasik oran, Ekokardiyografi, Sol ventrikül genişliği ve fonksiyonu

The Value of Cardiothoracic Ratio in the Assessment of Left Ventricular Size and Function

Summary

Aim: Cardiothoracic ratio (CTR) measured from telecardiography is commonly used to assess the size of the heart. This study is planned to evaluate the relationship between CTR and left ventricular (LV) ejection fraction (EF) and LV diameters measured from echocardiography.
Material and Method: One hundred fifty nine patients who applied to our cardiology clinic with different cardiologic complaints were enrolled in the study. For each patient, routine telecardiography was taken and CTR was calculated. LV end-systolic and end-diastolic diameters (LVESD and LVEDD) were measured by standard M-mode echocardiography. LVEF was calculated according to modified Simpson’s rule.
Results: While CTR correlated weakly with LVESD and LVEF, a moderate correlation was found between CTR and LVEDD (r=0.31, p<0.005; r=-29, p=0.01; r=0.48, p<0.0001; respectively). In multiple regression analysis, significant independent relation was only found between CTR and LVEDD (β=0.57, p<0.005). The CTR for determining patients with enlarged LV had a sensitivity of 94%, a specificity of 40%, a negative predictive value of 93%, a positive predictive value of 44%, and the CTR for determining patients with impaired LV systolic function had a sensitivity of 82%, a specificity of 35%, a negative predictive value of 70%, a positive predictive value of 52%.
Conclusion: Telecardiography, an easily available, inexpensive and practical method, can be used as an screening test to detect LV enlargement in general patient population.
Key Words: Cardiothoracic ratio, Echocardiography, Left ventricular size and functionGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn