Akut Koroner Sendromlu ve Kararlı Anjina Pektorisli
Hastalarda Ortalama Eritrosit ve Trombosit Hacmi

Uzm.Dr. Tunay ŞENTÜRK*, Prof.Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ*, Dr. Kemal KARAAĞAÇ*,
Uzm.Dr. Uğur YUVANÇ**, Doç.Dr. İbrahim BARAN*,
Yrd.Doç.Dr. Bülent ÖZDEMİR*, Uzm.Dr. Aysel AYDIN KADERLİ*,
Arş.Gör. Deniz SIĞIRLI***, Prof.Dr. Ali AYDINLAR*

*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
**Güneydoğu Tıp Merkezi, Diyarbakır
***Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

ÖZET

Amaç: Koroner arterde aterosklerotik plak rüptürü sonrası, trombüs ve ona bağlı olarak miyokard infarktüsü oluşumunda trombositler başlıca rolü oynamaktadır. Daha büyük ve aktif trombositlerin belirteci olarak ortalama trombosit hacminin artışı, miyokard infarktüsü için risk faktörü olabilir. Ortalama eritrosit hacminin miyokard infarktüsü gelişiminde belirleyici olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı, akut koroner sendromlu ve kararlı anjina pektorisli hastalarda ortalama eritrosit hacmi (OEH) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) değerlerinin incelenmesi ve OEH ve OTH arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya akut koroner sendromlu 72 hasta ile kararlı anjina pektorisli 15 hasta alındı. Akut koroner sendromlu hastalar, kararsız angina pektoris, ST segment elevasyonlu ve ST segment elevasyonsuz miyokard infarktüsü geçiren hastalar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Akut koroner sendromlu hastalardan kabul sırasında, kararlı anjina pektorisli hastalardan ise rutin kontroller sırasında hematolojik parametrelerin (OEH, OTH, trombosit, lökosit, nötrofil and lenfosit sayısı) değerlendirilmesi için venöz kan örnekleri alındı.
Bulgular: Kararlı anjina pektorisli hastalarda, ST segment elevasyonlu ve segment elevasyonsuz miyokard infarktüsü geçirenler ile kararsız anjina pektorisli hastalara göre OTH anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, 8.2±1.1 fl, 8.7±0.9 fl, 8.5±1.3 fl ve 8.9±0.9 fl, p<0.05). ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsü geçiren hastalarda diğer gruplara göre trombosit sayısı anlamlı olarak düşük saptandı (24808551±10465/mm3, 28154551±10465/mm3,  26484051±10477/mm3, 277000±64975/mm3, p=0.03). Akut koroner sendromlu ve kararlı anjina pektorisli hastalar arasında OEH bakımından anlamlı farklılık saptanmadı, ancak OTH ile OEH arasında anlamlı pozitif bir korelasyon bulundu (r=0.866, p=0.01)
Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda, kararlı anjina pektorisli hastalara göre OTH’nin yüksek olduğu saptandı. Kararlı anjina pektorisli ve akut koroner sendromlu hastalar arasında OEH’leri arasında anlamlı farklılık izlenmedi, OTH ile OEH arasında pozitif korelasyon saptandı.
Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, Ortalama eritrosit hacmi, Ortalama trombosit hacmi

Mean Corpuscular Volume and Mean Platelet Volume in Patients with Acute Coronary Syndrome and Stable Angina Pectoris

SUMMARY

Aim: After rupture of an arteriosclerotic plaque in a coronary artery, platelets play a crucial role in the subsequent thrombus formation, leading to myocardial infarction. An increased mean platelet volume (MPV), as an indicator of larger, more reactive platelets, may represent a risk factor for myocardial infarction. On the other hand, some investigators proposed that mean corpuscular volume (MCV) values are risk factors for the occurrence of myocardial infarction.
The aim of this study is to investigate MPV in patients with acute coronary syndrome and stable angina pectoris  and to evalute correlation between MCV and MPV in these patients.
Material and Methods: Seventy two patients with acute coronary syndromes and 15 patients with stable angina pectoris were enrolled. The patients with acute coronary syndrome were separated into three groups according to their clinical diagnosis: Unstable angina pectoris, non-ST elevation myocardial infarction and ST-elevation myocardial infarction. Venous blood samples were obtained from patients with acute coronary syndrome on admission and from patients with stable angina pectoris during routine evaluation for hemorheological parameters (MPV, MVC, platelet count, leukocyte, neutrophil and lymphocyte count).
Results: MPV was lower in patient with stable angina  pectoris compared to ST segment elevation myocardial infarction, non-ST segment elevation myocardial infarction, unstable angina pectoris (respectively, 8.2±1.1 fl, 8.7±0.9 fl, 8.5±1.3 fl and 8.9±0.9 fl, p<0.05). Platelet counts were significantly lower in patient with ST segment elevation myocardial infarction compared to other groups (24808551±10465/mm3, 28154551±10465/mm3, 26484051± 10477/mm3, 277000±64975/mm3, p=0.03). There was no significant difference in MPV between acute coronary syndrome and stable angina pectoris (p>0.05), but significant positive correlation was found between MPV and MCV (r=0.866, p=0.01).   
Conclusion: MPV is higher in patients with acute coronary syndrome than those patients with stable angina pectoris. There was no significant difference in MCV between acute coronary syndrome and stable angina pectoris, significant positive correlation was found between MPV and MCV.   
Key Words: Acute coronary syndrome, Mean platelet volume, Mean corpuscular volumeGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn